Forretningsbetingelser KGN Consult LTD

Forretningsbetingelser KGN Consult LTD

DEFINITIONER

1.1 KGN BETYDER KGN CONSULT LTD, ET SELSKAB I UK OG ENHVER AF DETS DATTERSELSKABER, AGENTER ELLER TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER I HELE VERDEN OG ALLE DETS DIREKTØRER, FUNKTIONER, ANSATTE, AGENTER, ADVOKATER OG KONSULENTER.

1.2 “KLIENT” betyder VIRKSOMHED, FIRMA ELLER PERSON(ER), DER HAR ANMODET KGN OM AT YDE TJENESTER ELLER EN ANDEN PERSON ELLER JURIDISK ENHET, SOM HAR ACCEPTERET AT BETALE FOR TJENESTER OG DERES RESPEKTIVA ARVINGER OG PERSONALE PERSONER. MER END ÉN PERSON BETYDER SÅDANNE PERSONER I FÆLLES OG FLERE.

1.3 “VIRKSOMHED” betyder ENHVER VIRKSOMHED ELLER VIRKSOMHED AF HVILKEN TYPE, DER ER ETABLERET PÅ VEGNE AF KUNDEN.

1.4 “TJENESTER” betyder DE TJENESTER, DER ANMODERES AF KUNDEN SOM INDEHOLDT I KGN’S OVERSIGT OVER TJENESTER, DER ER SPECIFICERET I KGN’S ANNONCEMATERIALE OG PÅ DETS WEBSTED OG ENHVER ANDEN TJENESTER BESTILT/ANMODET AF DET ACCEPTERTE/ANMODTE.

1.5 “AFTALE” BETYDER VILKÅR OG VILKÅR FOR VIRKSOMHEDER, SOM EFFEKTIVT UDGØR EN TJENESTEKONTRAKT MELLEM KUNDEN OG KGN.

GENSTAND FOR AFTALEN OG BETALINGSBETINGELSER

KGN OG/ELLER I HENHOLD TIL SPECIFIK ANMODNING FRA KUNDEN OG KUNDEN ACCEPTERER AT BETALE DISSE TJENESTER I HENHOLD TIL KGN’S FAKTURAER ACCEPTERER KUNDEN AT BETALE DE GEBYRER, SOM KGN OPkræver FOR DETS TJENESTER, SOM SKAL INKLUDERE GENNEMGÅENDE.

2.2 ALLE GEBYRER, SOM KGN OPKLÆRER KUNDEN, SKAL VÆRE I BELØB ANGIVET I TARIFTEN ELLER SOM SPECIFIKKE SENDES TIL KUNDEN AF KGN I FORM AF PROFORMA FAKTURA ELLER PRISLISTE. GEBYRERNE KAN ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

2.3 DER GIVES INGEN REFUSION, EFTER EN ORDRE PÅ NOGEN AF KGN-TJENESTERNE ER AFGIVET AF KUNDEN. GEBYRERNE REFUNDES IKKE I TILFÆLDE AF, AT ENHVER ORDRE AFVISES, IKKE INDSENDES ELLER TILBAGETRÆKKES AF ANSØGEREN.

2.4 KUNDEN VIL GIVE KGN 30 DAGE SKRIFTLIGT VARSEL OM ENHVER ANNULERING AF TJENESTER.

2.5, MEDMINDRE ANDET ER AFTALT MELLEM KGN OG KUNDEN, UDSTEDER KGN EN FAKTURA TIL KUNDEN, HVOR 100 % AF GEBYRET SKAL BETALES FORUD FOR EN ANMODET SERVICE. I TILFÆLDE AF MANGLENDE BETALING AF FAKTURA INDEN FOR 5 ARBEIDSDAGE, SÅ TAR KGN IKKE NOGET ANSVAR OG ER IKKE ANSVARLIG FOR DE MULIGE ÆNDRINGER ELLER FORHØJELSE I PRISERNE. , KAN ÆNDRES, HVIS IKKE BETALES TIL TIDSPUNKT. KUNDEN VIL VÆRE ANSVARLIG FOR AT BETALE DET SAMLEDE BELØB, SOM GÆLDER PÅ BETALINGSDATOEN.

2.6 I TILFÆLDE AF MANGLENDE BETALING INDEN FOR 30 DAGE FRA UDSTEDELSESDATOEN AF FAKTURA FORBEHOLDER KGN RETTEN TIL AT FORTRYDE ALLE TJENESTER OG ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER, GEBYRER, AFGIFTER ELLER SKATTER, DER SKAL TILBAGEHOLDES. AGENT ELLER STATSMYNDIGHEDER I ENHVER JURISDIKTION, BØDER ELLER GEBYRER, DER OPHOLDES AF KUNDEN SOM RESULTAT AF EN SÅDAN TILBAGETRÆKNING, OG HELLER FOR EVENTUELLE FØLGETAB ELLER KRAV MOD KUNDEN/VIRKSOMHEDEN FRA EN ANDEN PART TIL EN ANDEN PART. ALTERNATIVT KAN KGN fratrække SÅDANNE UDESTÅENDE GEBYRER FRA ENHVER KONTO ELLER PENGE UNDER KONTROL AF KGN OG TILHØRER KUNDEN ELLER VIRKSOMHEDEN.

2.7. KGN TAGER IKKE ANSVAR FOR AT BETALE NOGEN OFFENTLIGE GEBYRER, ANMELDELSESGEBYRER, AFGIFTER, SKATTER ELLER REGISTRERET AGENTS GEBYRER PÅ VEGNE AF KUNDEN/VIRKSOMHEDEN, MEDMINDRE KGN HAR MODTAGET SLETTEDE MIDLER PÅ SIN BANKKONTO PÅ EN RTLIV I ET SÆT.

2.8 ENHVER ANDRE TJENESTER LEVERET PÅ ET TIDSPUNKT BASIS SKAL OFFENTLIGGIVES TIL KUNDEN PÅ FORHÅND, HVOR DET ER UVENTET OMKOSTNINGER, VIL KUNDEN DOG ACCEPTERE EVENTUELLE ÆNDRINGER TIL DET INDLEDENDE TILBUD.

2.9 HVIS KLIENTEN NÆGTER AT LEVERE OPLYSNINGER OG/ELLER DOKUMENTER, ANMODET AF KGN, ELLER I ANDET ANDET TILFÆLDE NÆGTER AT FORTSÆTTE MED NOGEN RELEVANT TJENESTER BESTILLET AF KGN, SÅ ER INGEN GEBYR REFUNDERINGSBESKRIVELSE.

UDVIKLING AF VIRKSOMHEDS- OG BANKTJENESTER

HVOR KGN LEVERER DIREKTØRER OG/ELLER VIRKSOMHEDSSEKRETÆR OG/ELLER NOMINEREDE AKTIONÆRER TJENESTER TIL EN KUND/VIRKSOMHED, SÅ:

3.1 KUNDEN ACCEPTERER AT FORLEDE KGN DE OPLYSNINGER, KGN KAN KRÆVE OM KUNDENS BAGGRUND OG/ELLER VIRKSOMHEDENS HANDLINGER, AKTIVITETER OG VIRKSOMHEDER.

3.2 KLIENTEN BEKRÆFTER OG GARANTERER, AT INGEN INSTRUKTIONER GIvet TIL KGN VIL KRÆVE ELLER MEDFØRE NOGEN ULOVLIG HANDLING ELLER INDEHOLDE NOGEN FEJLSKAB, OG AT ALLE OPLYSNINGER, DER ER GIVET TIL KGN OM KUNDEN, ER OG VIL VIL VÆRE, VIL VILKÅ ER OG VIL VILKÅ. TILSTRÆKKELIGT INFORMERET OM EVENTUELLE ÆNDRINGER.

3.3 MEDARBEJDERNE/ANSATTE HOS KGN VIL TIL ALTID VÆRE VILLIGE TIL AT OVERVEJE OG UNDERHOLDE SKRIFTLIG FORESPØRGSEL OG FORSLAG FRA KUNDEN/VIRKSOMHEDEN. DOG KGN KAN I SIN ABSOLUTTE SKØN NÆGTE AT OVERHOLDE ENHVER INSTRUKTIONER MODTAGET FRA KUNDEN ELLER EN HVAD ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT, HVIS DEN ER UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, HVIS DEN MENNESKER, DER ER ANBEFALING, ELLER ANVISNING, DER ER ANBEFALET .

3.4 KGN KAN IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR ÆGTIGHEDEN AF NOGEN SIGNATUR, INSTRUKTION ELLER MEDDELELSE FRA KUNDEN ELLER NOGEN AUTORISERET REPRÆSENTANT, ELLER VÆRE PÅ NOGEN MÅDE ANSVARLIG FOR GIVET VIRKNING TIL EN HVILKEN FORSKAFFET INSTRUKTION, DER ER DER ER SOM ER DER ER SOM ER ANSVARLIG AF, REPRÆSENTANT. KGN SKAL VÆRE RETTIG, MEN IKKE BUNDET TIL AT KRÆVE, AT NOGEN MEDDELELSE, INSTRUKTION ELLER UNDERSKRIFTER ER AUTENTIFICERET TIL DETS TILFREDSHED

3.5 KUNDEN/VIRKSOMHEDEN VIL ALTID SKADEHOLDE OG HOLDE KGN, DETS MEDARBEJDERE, MEDARBEJDERE, OG HVOR SAGEN FINDER, DETS NOMINEREDE AKTIONÆRER I ENHVER VIRKSOMHED MED HENSYN TIL ALLE HANDLINGER, AFSLUTNINGER, AVGØRELSER, AVGØRELSER, AVGØRELSER, AVGØRELSER, ELLER LIDT ELLER PÅHOLDT AF EN AF DE OVENnævnte KGN-REPRÆSENTANTER I UDØVELSEN ELLER PÅSTÅDE UDFØRELSE AF DERES PLIGTER I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDEN ELLER KUNDERNES INSTRUKTIONER, UNDTAGET I TILFÆLDE AF EN PERSONLIG UDØVELSE AF PERSONLIGE.

3.6 NÅR VIRKSOMHEDSTJENESTER LEVERES AF KGN, VIL EN UDTALELSE ELLER ÆNDRING HERAF AF EN NOMINERET DIREKTØR, SEKRETÆR ELLER AKTIONÆR VIL VÆRE EFTER KGN’S ABSOLUTTE SKØN OG, MEDMINDRE DET ER UDTRYKKELIGT AFTALET, ELLER DET ER UDTRYKKELIGT AFTALET MED ANDEN ELLER INDEN.

3.7 DET ER ALTID EFTER BANKENS EKSKLUSIVE SKØN AT GODKENDE ELLER AFVISE KONTOÅBNINGEN. KGN HOLDES IKKE ANSVARLIG I TILFÆLDE, hvor BANKEN AFVISER EN KONTO, HVERKEN VIRKSOMHED ELLER PERSONKONTO. GEBYRERNE FOR BANKKONTOÅBNING ER IKKE REFUNDBARE I TILFÆLDE AF IKKE-GODKENDELSE AF BANKEN.

3.8 HVER BANK FORBEHOLDER RETTEN TIL AT ANMODE OM ENHVER YDERLIGERE OPLYSNINGER, GEBYRER ELLER GEBYRER FOR SINE EGNE TJENESTER. ETHVERT EKSTRA GEBYR, BANKEN OPkræver, ER SEPARAT OG HAR INTET MED KGN at gøre.

REGISTRERET KONTORADRESSE

4.1 HVOR KGN LEVERER REGISTRERET KONTORADRESSE TIL ELLER FOR VIRKSOMHEDEN, SÅ VIL KUNDEN/VIRKSOMHEDEN PÅ INTET tidspunkt henvise til DEN REGISTREREDE KONTORADRESSE, HVERKEN MED ANNONCER ELLER OFFENTLIG MEDDELELSE.

4.2 KGN FORBEHOLDER RETTEN TIL AT FORTRYDE ENHVER KUNDE/VIRKSOMHEDS BRUG AF DETS REGISTREREDE KONTORADRESSE UDEN AT OPGAVE NOGEN GRUND, OG KUNDEN/VIRKSOMHEDEN SKAL STRAKS OVERFØRE DET REGISTREREDE KONTORADRESSE TIL ET PREMISTISKE KONTORADRESSE, FORTAGES AF KUNDEN/VIRKSOMHEDEN.

4.3 HVOR KGN FINDER DET NØDVENDIGT AT FLYTTE SINE KONTORER, SKAL WIS GERNE MEDDELELSE TIL ENHVER KUNDE/VIRKSOMHED, DER ER PÅ FORHÅND. KGN ER DOG IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNING, SOM KUNDEN/VIRKSOMHEDEN SOM RESULTAT HERAF.

ANDRE BESTEMMELSER

5.1 KGN ACCEPTERER KUN SKRIFTLIG INSTRUKTIONER FRA ENHVER KUNDE/VIRKSOMHED. HVOR EN FAXTRANSMISSION ELLER E-MAIL ER BLEVET SENDT, ELLER ANMODNING BLEV INDGIVET VIA INTERNET, SKAL HVERKEN KGN ELLER KUNDEN/VIRKSOMHEDEN TAGE SIN KVITTERING FOR GIVET, MEDMINDRE DEN KUN BEKREFTES SKRIFTLIGT. HVOR KUNDEN OMFATTER MERE END ÉN PERSON (HVER EN “KLIENT-INDIVIDU”), ACCEPTERER HVER KUNDEN-INDIVIDU HERMED, AT HVER AF DE ANDRE KLIENT-INDIVIDER KAN GIVE INSTRUKTIONER TIL KGN. I FORBINDELSE MED UDVIKLING AF TJENESTER OG AT KGN KAN ANSE SÅDANNE INSTRUKTIONER FOR AT VÆRE KORREKT KLIENTINSTRUKTIONER, MEDMINDRE WIS MODTAGER FORUDSIGENDE SKRIFTLIG MEDDELELSE OM DET MIDDEL FRA ENKEL AF KUNDENS PERSONER. HVER KUNDENS INDIVIDU ACCEPTERER, AT HANS ELLER HENDES ANSVAR OG FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ER FÆLLES OG FLERE,

5.2 KGN SKAL OPBEVARE ALLE DOKUMENTER, KOMMUNIKATIONER OG OPLYSNINGER FRA KUNDEN/VIRKSOMHEDEN FORTROLIGT, MEDMINDRE KUNDEN ER GITTET FORUDSÅDET SKRIFTLIGT SAMTYKKE, DER TILLADER DET MIDDEL. DENNE FORTROLIGHED VIL IKKE VÆRE GÆLDENDE, HVOR: A.) KGN KAN VÆRE FORPLIGTET AF EN KOMPETENT DOMSTOL ELLER MYNDIGHED TIL AT OPLYSE BEVISER OG OPLYSNINGER TIL DOMSTOLE ELLER MYNDIGHEDER I FORBINDELSE MED EN KUNDENS KOMPETENTER. HVOR KGN MODTAGER EN SÅDAN OPLYSNINGSORDRE, MEDMINDRE DET ER FORBUDT VED LOVEN ELLER VED VILKÅRENE FOR SÅDAN ORDRE, SKAL KGN OMGÅENDE UNDERRETTE KUNDEN ELLER VIRKSOMHEDEN OM DET SAMME B) HVIS DET ER DER KOMMER TIL ET ELLER EN HANDLING AF EN PART. ALLE ANDRE OMSTÆNDIGHEDER OPSTÅR, HVOR DET EFTER KGN’S MENING ER NØDVENDIGT AT TREDE HANDLINGER VEDRØRENDE VIRKSOMHEDENS ANLIGGENDER FOR AT BESKYTTE KUNDENS BEDSTE INTERESSER,

5.3 KGN GIVER IKKE JURIDISK RÅDGIVNING OG KAN KUN HENVISE TJENESTER I HENHOLD TIL SIN NUVÆRENDE BEDSTE VIDEN OG PRAKSIS VEDRØRENDE ENHVER TJENESTER, DEN TILBYDER. DA DET ER KUNDERNES ANSVAR AT SØGE EKSPERT JURIDISK RÅDGIVNING, ACCEPTERER KGN IKKE NOGEN ANSVAR OVER FOR NOGEN KUND, VIRKSOMHED ELLER TREDJEPART FOR SKADER ELLER TAB I FORBINDELSE MED FØRSTÅENDE FRA BRUG AF NOGEN SERVICE.

5.4 HVIS KGN EFTER DET SKØN FINDER, AT DEN AF HVILKEN GRUND DEN IKKE ØNSKER AT FORTSÆTTE MED AT LEVERE NOGEN ELLER ALLE TJENESTERNE, KAN DEN SIDERE VED AT GIDE EN MÅNEDS VARSEL UDEN AT VÆRE FORPLIGTET TIL AT GIVE NOGEN TILBUD.

LOV

6.1 DENNE AFTALE SKAL VÆRE STYRET AF OG KONSTRUERES I OVERENSSTEMMELSE MED DET FORENEDE KONGERIGES LOVGIVNING I FORHOLD TIL ENHVER JURIDISK HANDLING ELLER PROCEDURE SOM OPSTÅR AF DENNE AFTALE.